How to withdraw USDT

How to withdraw USDT
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Withdraw money

เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน/ถอนเงิน
เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว

3. เลือกบัญชี และจำนวนเงินถอน

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน
ระบุ USDT Address
พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก

**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ

6. ยืนยันรหัส 6 หลัก

กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมล
To confirm the withdrawal of funds from your account
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Previous slide
Next slide

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Transfer money / withdraw money

เลือก เมนู > ธุรกรรม > โอนเงิน/ถอนเงิน
เลือกถอนแบบ USDT การถอนเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว

3. เลือกบัญชี และจำนวนเงินถอน

เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน
ระบุ USDT Address
พร้อมระบุจำนวนเงินถอนที่ท่านต้องการ

4. ยืนยันรายการถอน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอน

5. ท่านจะได้รับอีเมลรหัสผ่าน 6 หลัก

**หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบดังนี้**
กล่องข้อความหลัก ,โซเชียล ,โปรโมชัน, จดหมายขยะ

6. ยืนยันรหัส 6 หลัก

กรอกรหัส 6 หลักที่ท่านได้รับทางอีเมล
To confirm the withdrawal of funds from your account
ระบบจะทำการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารเพิ่มเติม