CFD ດັດສະນີ ແລະ ອື່ນໆ

ຕົວວັດທີ່ເກີດຈາກການຄຳນວນທາງສະຖິຕິ ເພື່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການວັດ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງບົ່ງຊີ້ ສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນ ດັດຊະນີການຜະລິດ, ດັດຊະນີການວ່າງງານ, ດັດຊະນີພາກບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ

CFD ດັດສະນີ ແລະ ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນSpread ຂັ້ນຕ່ຳMIN/MAX lot sizeມູນຄ່າຂອງ 100 Lot
SOY.mini0.0010.01/1003 Share

CFD ດັດສະນີ ແລະ ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນSpread ຂັ້ນຕ່ຳMIN/MAX lot sizeມູນຄ່າຂອງ 100 Lot
SOY.mini0.0010.01/1003 Share

CFD ດັດສະນີ ແລະ ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນSpread ຂັ້ນຕ່ຳMIN/MAX lot sizeມູນຄ່າຂອງ 100 Lot
SOY.mini0.0010.01/1003 Share

CFD ດັດສະນີ ແລະ ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນSpread ຂັ້ນຕ່ຳMIN/MAX lot sizeມູນຄ່າຂອງ 1 Lot
AUS2000.010.01/5025 Share
US300.010.01/505 Share
GER300.010.01/5025 Share
KOSP2000.010.01/50500 Share
COCOA0.010.01/50100 Share
BUND0.010.01/501,000 Share
SCHATZ0.010.01/501,000 Share
SUI200.010.01/5020 Share
VIX0.010.01/504,000 Share
US20000.010.01/50200 Share
TNOTE0.010.01/501,000 Share
JAP2250.010.01/5010 Share
US5000.010.01/5050 Share
COFFEE0.010.01/502,000 Share
EU500.010.01/5010 Share
SPA350.010.01/5010 Share
FRA400.010.01/5010 Share
SUGAR0.010.01/501,120 Share
COTTON0.010.01/50500 Share
UK1000.010.01/5010 Share
ZINC0.010.01/5050 Share
CHNIND0.010.01/5010 Share
HKIND0.010.01/505 Share
RUS500.010.01/50100 Share
W200.010.01/5020 Share
ALUMINIUM0.010.01/5050 Share
CORN0.010.01/50500 Share
COPPER0.010.01/5030 Share
ITA400.010.01/505 Share
IND500.010.01/5020 Share
BRAIND0.010.01/502 Share
MAXIND0.010.01/503 Share
US1000.010.01/5020 Share
SOYBEAN0.010.01/50300 Share
WHEAT0.010.01/50400 Share
USDIDX0.010.01/501,000 Share

ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້