Indicator Moving Average คืออะไร? สรุปง่าย ๆ

คือ Indicator ตัวหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้ โดยการนำราคามาหาค่าเฉลี่ย Moving Average เป็นการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยเราสามารถกำหนดชุดข้อมูลที่สนใจได้

Continue ReadingIndicator Moving Average คืออะไร? สรุปง่าย ๆ