ติดต่อเรา

GOFX > ติดต่อเรา

“ เราเชื่อมผู้คนกับเงินเข้าหากันด้วยวิธีที่เป็นมิตรที่สุด ”

GOFX (International) Limited เชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องของทุกคน เราจึงสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้
ทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนและเทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงพัฒนาระบบการซื้อขาย ให้สอด
คล้องกับความต้องการและความพึงพอใจทางด้านคําสั่งซื้อขายที่เหมาะสม กับความต้องการของเทรดเดอร์ และนักลงทุน
ในแต่ละพื้นที่การใช้งาน โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในภูมิภาค เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia) โดยให้ความสําคัญไปยังกลุ่มประเทศที่มีจํานวนผู้สนใจ ใช้บริการเทรดดิ้ง แพลตฟอร์มในการ
ซื้อขายเก็งกําไรในตลาดทุนมากที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

“ เราเชื่อมผู้คนกับเงินเข้าหากันด้วยวิธีที่เป็นมิตรที่สุด ”

GOFX (International) Limited เชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องของทุกคน เราจึงสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนและเทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงพัฒนาระบบการซื้อขาย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจทางด้านคําสั่งซื้อขายที่เหมาะสม กับความต้องการของเทรดเดอร์ และนักลงทุนในแต่ละพื้นที่การใช้งาน โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) โดยให้ความสําคัญไปยังกลุ่มประเทศที่มีจํานวนผู้สนใจ ใช้บริการเทรดดิ้ง แพลตฟอร์มในการซื้อขายเก็งกําไรในตลาดทุนมากที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

GOFX.COM อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ GOFX Limited ซึ่งเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจดทะเบียน หมายเลข 25865BC2020
ซึ่งมีที่อยู่ที่ใช้จดทะเบียนคือ Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

บริษัท GOFX Limited เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

คำเตือนความเสี่ยงทั่วไป : สัญญาส่วนต่าง (Contract for difference) หรือ CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตราทด (Leverage) การซื้อขาย CFD จึงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด หากเกิดการขาดทุนหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลจากการทำคำสั่งซื้อขายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับ CFD

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Risk warning : Our services involve a significant risk and can result in the loss of your invested capital.