GOFX Thailand จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
Elliott Wave ดูเป็นเห็นกำไร เพิ่มความมั่นใจจากการนับคลื่น

GOFX Thailand
จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
Elliott Wave ดูเป็นเห็นกำไร
เพิ่มความมั่นใจจากการนับคลื่น

งานสัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฎีเชิงลึก โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบัน GOTA Academy

งานสัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฎีเชิงลึก โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบัน GOTA Academy

สิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา

สัมมนา Elliott Wave ดูเป็นเห็นกำไร
เพิ่มความมั่นใจจากการนับคลื่น

สัมมนา Elliott Wave
ดูเป็นเห็นกำไร เพิ่มความ
มั่นใจจากการนับคลื่น

เข้าใจพฤติกรรมกราฟ นับเวฟเป็นมองเห็นกำไร ชนะตลาดได้ไม่ยาก

เข้าใจพฤติกรรมกราฟ นับเวฟเป็นมองเห็นกำไร ชนะตลาดได้ไม่ยาก

รายละเอียดคลาสเรียน

หัวข้อในงานการสัมมนา

แพ็กเกจการเข้าร่วมงานสัมมนา

แพ็กเกจการเข้าร่วม
งานสัมมนา

วิทยากรภายในงานสัมมนา

วิทยากรภายในงานสัมมนา

โค้ชเปา-02
โค้ชเปา-02

โค้ชป้อม ปริญญา : พยากรณ์กราฟ

    ความรู้ในปัจจุบันมีมากมาย และหาได้ง่าย เพราะมีแหล่งเรียนรู้เต็มไปหมด แต่เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ สร้างเสริมจิตวิญญาณ จนตกผลึกเป็นแนวทางของตนเองให้ได้ ก่อนนำไปใช้จริง หากทำได้ทั้งหมดแล้ว จากกลยุทธ์ธรรมดาก็กลายเป็นท่าไม้ตายในตำนาน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา

GO TOUR GROW TRADE @BANGKOK

สัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฏีเชิงลึก นับเวฟเป็นเห็นกำไร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott Wave

GO TOUR GROW TRADE @BANGKOK

สัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฏีเชิงลึก นับเวฟเป็นเห็นกำไร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott Wave

สถานที่จัดงานสัมมนา