logo

การเทรดด้วย Price Action รูปแบบ Harami

Bullish Harami
เป็นรูปแบบการกลับตัว เกิดในแนวโน้มตลาดขาลงซึ่งกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น มีลักษณะแท่งเทียนคล้ายคนท้อง 
โดยเนื้อเทียนของแท่งอันที่สอง (สีเขียว) จะต้องอยู่ภายในเนื้อเทียนของแท่งแรก (สีแดง) โดยราคาแท่งสีเขียวที่อยู่ในแท่งสีแดงก่อนหน้านี้บ่งบอกถึงแรงซื้อเริ่มเข้ามาและมีกำลังมากกว่าแรงขาย 
Bearish Harami
เป็นรูปแบบการกลับตัว เกิดในแนวโน้มตลาดขาลงซึ่งกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น มีลักษณะแท่งเทียนคล้ายคนท้อง 
โดยเนื้อเทียนของแท่งอันที่สอง (สีแดง) จะต้องอยู่ภายในเนื้อเทียนของแท่งแรก (สีเขียว) โดยราคาแท่งสีแดงที่อยู่ในแท่งสีเขียวก่อนหน้านี้บ่งบอกถึงแรงขายเริ่มเข้ามาและมีกำลังมากกว่าแรงซื้อ 
Facebook
Twitter
Email