logo

ช่วยเหลือ

วิธีการโอนเงิน Copy Trade
1. การโอนเงิน Copy Trade
เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
2. โอนเงิน สำหรับเทรด
เลือก “โอนเงินภายในบัญชี”
ท่านสามารถโอนผ่านธนาคารของท่านได้
3. เลือกบัญชีโอนเงิน
เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน 
4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน
รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade
5. การโอนเงินสำเร็จ
ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่
Previous slide
Next slide
1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

2. โอนเงิน สำหรับเทรด

เลือก “โอนเงินภายในบัญชี”
ท่านสามารถโอนผ่านธนาคารของท่านได้

3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน 

4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

5. การโอนเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง